Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБАВА

от Махмуре Самедин Хюсмен, управител на "Северагро" ЕООД, ул."Стафан Караджа" №20, гр.Исперих.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 46913.93.7, в землището на с.Малък Поровец, община Исперих, област Разград, местност "Азман Кулак" и отреждането и за "Производствени и складови дейности" и изграждане на строежи "Рибарници", "Водопровод за захранване с вода" и "Външно ел.захранване и МТТ".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 07. 2018 г.