Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т. 1 и ал.2 от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, утвърден график и Решение №463 по Протокол № 42/22.02.2018 год. на Общински съвет - Исперих.

ОБЯВЯВАМ:

I. Публичен търг с явно наддаване на 02.08.2018год. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост по обекти, както следва:

1. Обект №2 - подотдел 1070-б/15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец.

II. Определям начална цена и стъпка за наддаване без ДДС за обект № 2 в размер на 48 684 (четиридесет и осем хиляди,шестстотин осемдесет и четири ) лева без ДДС, стъпка за наддаване - 486 (четиристотин осемдесет и шест) лева.

III. Определям депозит ( гаранции за участие) за обект № 2 в размер на 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева без ДДС, който да бъде внесен до 15,00часа на 01.08.2018год. (сряда) по банкова сметка на община Исперих, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 55 IORT81163300500000 при ТБ „Инвестбанк” АД - клон Разград.

IV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.III банкова сметка.

V. Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

VI. Изисквания към кандидатите - до участие в търга за Обект 2 се допускат кандидати - физически и юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон и отговарящи на изискванията на чл.235 и чл.241 от Закона за горите.

За участие не се допуска кандидатът, който:

а) не е регистриран в Търговския регистър;

б) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

в)  е обявен в несъстоятелност и е в производство по несъстоятелност;

г)  производство по ликвидация;

д)  е свързано лице по смисъла на &1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси с кмета на общината;

е)  е сключил договор с лице по чл.21 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

ж) е лишен от право да упражнява търговска дейност;

з)  има публични задължения към държавата и към община Исперих;

и)  не представи всички изискуеми документи съгласно документацията.

VII. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VIII. Тръжни документи на стойност 50(петдесет) лева без ДДС могат да се закупят до 15.00 часа на 01.08.2018г. (сряда) от деловодството на Община Исперих.

IX. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12,00 часа на 02.08.2018год.(четвъртък). Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок.

X. Определям дата 09.08.2018год.(четвъртък) от 14.00 часа за провеждане на евентуален повторен търг. Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

XI. Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която съдържа:

1.  Препис от настоящата заповед.

2.   Проекто - договор.

3.   Условия за участие в търга.

4.1 .Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, включено в обекта.

4.2.Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга.

5.   Заявление за участие в търга по образец.

6.  Декларация, административни сведения по образец.

7.   Карнет - описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения).

8.   Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета ( по насаждения от обектите).

9.   Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите).

XII. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключването на договора кандидата представя:

1. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения;

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;

4.  Документ от Агенция по вписванията, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство на несъстоятелност, не е в производство по ликвидация.

5.  Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

XIII. Продавач - Община Исперих, ул.’’Дунав” № 2, тел. 08431/21-78 вътр.124, факс -08431/ 21-84, електронен адрес - isperih@isperih.bg лице за контакт - Нуртен Хасанова - Началник отдел „Общинската собственост”.

XIV. Срок за изпълнение - 31.12.2018 г.

XV. Настоящата Заповед да бъде обявена в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Община Исперих, на ул.”В.Левски” ет.2, на официалната интернет страница на Община Исперих и в сградата на ДГС “Сеслав”.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

 

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

 

13. 07. 2018 г.