Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,  чл.73  и 74 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 467 от 22.02.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 612/02.08.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на следните  имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване Пасище, мера, както следва:

Населено място

описание

№ на АОС

№ на имота

Категория

Площ в дка

1.

с.Белинци

пасище

4298/07.11.2012г.

03472.34.3

III

61,917

2.

с.Вазово

пасище

4177/28.03.2016г.

10015.14.61

II

4,327

3.

с.Вазово

пасище

4183/28.03.2016г.

10015.8.120

V

12.206

4.

с.Делчево

пасище,мера

2403/25.03.2016г.

000078

IX

97,317

5.

с.Духовец

пасище

3428/03.07.2012г.

24150.47.17

VI

66,674

6.

с.Конево

пасище с храсти

3033/22.05.2017г.

000009

VI

7,310

7.

с.Конево

пасище,мера

5874/07.05.2015г.

000019

VI

10,668

8.

с.Конево

пасище,мера

5788/13.08.2014г.

000032

VI

4,924

9.

с.Райнино

пасище

4843/02.02.2012г.

61875.2.51

IV

521,004

10.

с.Свещари

пасище

4332/23.07.2012г.

65650.18.78

V

3,397

11.

с.Свещари

пасище

4372/23.07.2012г.

65650.2.72

IV

65,013

12.

с.Свещари

пасище

4334/23.07.2012г.

65650.5.34

VI

2,520

13.

с.Свещари

пасище

4374/23.07.2012г.

65650.6.39

VI

47,855

1.2.Начална наемна тръжна цена в размер на 8,00 лева на декар.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 10 процента от началната наемна цена.

1.4.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 14.08.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  22.08.2018 год.(сряда).

1.5.До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ.

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.08.2018г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.08.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00   лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.08.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.08.2018 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

Община Исперих 

03. 08. 2018 г.