Заповед №617/03.08.2018г.

ЗАПОВЕД №617/03.08.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение №463 по Протокол №42/22.02.2018г. на Общински съвет Исперих, във връзка със Заповед №534/09.07.2018г. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на Община Исперих за обект №2 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 02.08.2018г. на комисия назначена със заповед №611 от 02.08.2018г.

НАРЕЖДАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект №2 с подотдел 1070 - б/15953.42.10/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с.Голям Поровец спечелилият търга с явно наддаване - "АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП" ЕООД, ЕИК: 201497888, със седалище и адрес на управление с.Разделци, област Търговище, община Антоново, ул."Бузлуджа" №12 с управител Айтен Реджебова Керимова при достигната цена на проведен публичен търг с явно наддаване в размер на 49 170 (словом: четиридесет и девет хиляди сто и седемдесет) лева без ДДС.

II. На II-ро място класирам "Ловела" ООД, ЕИК: 117636317 със седалище и адрес на управление гр.Сливо поле, област Русе, местност "До шосето" с управител Петър Иванов Петров при предложена цена в размер на 48 684 (четиридесет и осем хиляди шестотин осемдесет и четири) лева без ДДС.

III. 1. В срок от 3 (три) дни след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне в Община Исперих на документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 5% от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, BIC: IORTBGSF, IBAN: 55IORT81163300500000 при ТБ "Инвестбанк" АД-ФЦ Разград, а именно 5% от достигната цена  - 2 458.50 (две хиляди четиристотин петдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева, внесена гаранция за участие 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева и разликата от тях - 58.50 (петдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева.

     2. При сключването на договора спечелилият следва да представи:

  •  Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения;
  •  Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
  •  Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;
  •  Документ от Агенция по вписванията, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство на несъстоятелност, не е в производство на ликвидация.

IV. На основание чл.62, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс, по административен ред пред Областен управител Разград и по съдебен ред пред Административен съд-Разград.

VI. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов - лесовъд към Община Исперих за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 08. 2018 г.