Уведомление за наличие на проект за разработване на ПУП-ПЗ

ОБЯВА
от МУСТАФА МЮМЮН МУСТАФА
с. Богданци, общ. Самуил, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има проект за: Разработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 022 089, ЕКАТТЕ 24 116, землище на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград - промяна предназначението на земята от земеделска - на "Автопарк"

Местоположение: поземлен имот № 022 089, ЕКАТТЕ 24 116 - землище на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 08. 2018 г.