Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 на ОбС Исперих, Решение № 568  от 30.07.2018 г. на ОбС Исперих и Заповед № 627/08.08.2018 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен  поземлен имот №46913.120.386 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 150 кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота с. Малък Поровец, ул. "Осогово", община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.1; № 46913.120.603; № 46913.120.2 и № 46913.120.5, съгласно АЧОС № 6742  от 03.07.2018 г. вписан в Агенцията по вписванията на 04.07.2018 год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 399,10 лева без ДДС.
1.3. Стъпка за наддаване в размер на 25,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 240,00  лева, който се внася до 15:00 часа на 27.08.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.За повторен търг до 15:00 часа на 03.09.2018 год.(понеделник).

2.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.1 с начин на трайно ползване  Незастроен имот за жилищни нужди с площ 921 кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово», община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.603; № 46913.120.2 и № 46913.120.386, съгласно АЧОС № 6741/03.07.2018 г. вписан в Агенцията по вписванията на 04.07.2018 год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 1 923,00 лева.
2.3. Стъпка за наддаване в размер на 20,00 лева.
2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 190,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 27.08.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.За повторен търг до 15:00 часа на 03.09.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 28.08.2018 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 04.09.2018 г. (вторник) от 14:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 27.08.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 03.09.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 08. 2018 г.