Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 на ОбС Исперих, в изпълнение на Решение № 566 по Протокол № 50 от 30.07.2018 г. на ОбС Исперих и Заповед № 626/08.08.2018 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният поземлен  имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1.  Незастроен  поземлен имот II-67 (римско две тире шестдесет и седем), квартал 73 (седемдесет и три) с начин на трайно ползване дворно място с площ 1133 (хиляда сто тридесет и три) кв.м. по регулационната карта на с. Подайва, одобрена със Заповед 453/14.07.1982 г. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с. Подайва, ул. "Дунав" № 56, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. "Дунав"; изток – парцел III-65; юг – извън регулация и запад – парцел I-68, съгласно АЧОС № 4592  от 31.05.2010 г. вписан в Агенцията по вписванията на 05.07.2010 год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 4 238,60 лева.
1.3. Стъпка за наддаване в размер на 45,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга в размер на 400,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 27.08.2018 год.(понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на 03.09.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 28.08.2018 г. (вторник) от 15:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 04.09.2018 г. (вторник) от 15:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 27.08.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 03.09.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 08. 2018 г.