Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от "Агротайм" ЕООД, гр.Исперих, ул."Васил Левски" №63, ЕИК: 040033442

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изработване на ПУП-ПП за изграждане на тръбопровод за течни товарни масла от ПИ № 000089, ЕКАТТЕ 32874, местност "Юсек Юстю" - землище гр.Исперих, до ПИ № 032076, ЕКАТТЕ 87285, местност "Таушанлъка" - землище с.Яким Груево.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих, кметство с.Яким Груево или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 08. 2018 г.