Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

ОБЯВА

На основание   чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1  от Наредба № 27 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 570 по Протокол  №50 от 30.07.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 630/09.08.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 (пет) години на следните урегулирани поземлени имоти (дворни места),както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот  I-6, в квартал 75, отреден за  Дворно място с площ 1 040 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Места“ № 4 по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 453/1982год. на Кмета на община Исперих при граници на имота:   изток – парцел II-7; юг – УПИ VIII-6 и запад – ул. „Места“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4477 от 20.11.2009год.  

1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 46,80  лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 4,00  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, която  се внася който  се внася до 15.00 часа на 27.08.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  03.09.2018 год.(понеделник).

2.1.  Урегулиран поземлен имот  VIII-6  в квартал 75 отреден за  Дворно място с площ 1 050 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Места“ № 6 по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 453/1982год. на Кмета на община Исперих при граници на имота:   изток – парцел III-7; юг – УПИ VII-6; запад – ул. „Места“ и север – парцел I-6, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4478 от 20.11.2009год. 

2.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 47,25  лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева, която  се внася който  се внася до 15.00 часа на 27.08.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  03.09.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 28.08.2018г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 04.09.2018г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 27.08.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 03.09.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

09. 08. 2018 г.