Консултации за извършване на екологична оценка

Герб на Община Исперих

ОБЯВА

Община Исперих информира всички заинтересовани страни, че започва консултации на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) на Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Исперих.

Заданието за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Исперих са на интернет страницата на Община Исперих.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

16. 08. 2018 г.