Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Стилияна Йорданова Нинова
наемател на Павилион № 9 на Общински пазар - гр. Исперих
съгласно Договор № 290 от 02.08.2018 год.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - обект "Промяна предназначението на Павилион № 9 - магазин за промишлени стоки в Магазин за продажба на рибни продукти" в УПИ І, кв. 193 в гр. Исперих". Обявата е поставена на информационното табло в сградата на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, пощенски код 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 08. 2018 г.