Заповед №633/14.08.2018г. на Кмета на Община Исперих

Заповед №633/14.08.2018г. на Кмета на Община Исперих

относно одобрение изменението на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на поземлен имот №032076 в землището на с.Яким Груево, ЕКАТТЕ 87285, местност "Таушанлъка".

Приложение съгласно прикачения файл!

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 08. 2018 г.