Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.37 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.72, т.4 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение  № 565  по Протокол  № 50 от 30.07.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 641/20.08.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж върху поземлени имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.1.  В УПИ І-2859, квартал 82  с площ на имота 1 155 кв.м по плана на гр.Исперих,  с местонахождение гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов” №2 съгласно АОС № 6750/09.07.2018г. при граници и съседи на имота: север – ул.”Христо Ясенов”; изток- УПИ ІІ, кв.82; юг –– улица и запад –ул. „Лудогорие“  за построяване на  масивна едноетажна нежилищна сграда с площ на ОПС- 100,00 (сто) кв.м.

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 25 000,00  лева  без ДДС.  

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 250,00  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 2 500,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 12.09.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  19.09.2018 год.(сряда).

2.1.  В УПИ V-2857, квартал 131 с площ на имота 224 кв.м по плана на гр.Исперих,  с местонахождение гр.Исперих, ул. „Бачо Киро”  съгласно АОС № 6749/09.07.2018г. при граници и съседи на имота: УПИ III от кв.131; УПИ IV от кв.131 и улица за построяване на  масивна едноетажна нежилищна сграда с площ на ОПС- 90,00   (деветдесет)кв.м.  

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 15 000,00  лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 150,00  лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 1 500,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 12.09.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  19.09.2018 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж да се проведе на 13.09.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 20.09.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 12.09.2018 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 19.09.2018 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

III.  Условия на отстъпеното право на строеж:

1.Предназначението на едноетажните нежилищни сгради да бъдат търговски сгради.

2.Всяка промяна в предназначението или застрояване на предвидените за строеж площи да се извършва с Решение на Общински съвет  Исперих.

3.Отстъпеното право на строеж е безсрочно.

4.Срок на построяване на сградите е 5 години от датата на подписването на договора за ОПС.

5. Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на Община Исперих по давност, ако не се упражни в срок от 5 години от датата на подписването на договора за учредяване право на строеж.

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

24. 08. 2018 г.