Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 на ОбС Исперих, в изпълнение на Решение  № 578  по Протокол  № 51 от 30.08.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 684/14.09.2018г. на Кмета на община Исперих

ОБЯВЯВА

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот №03472.40.328 с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 339 кв.м., ведно с построената в имота  масивна едноетажна сграда № 03472.40.328.1 с начин на трайно ползване за жилищна сграда с площ 66 кв.м  по кадастралната карта на с. Белинци,  с местонахождение на имота с. Белинци, ул. "Кирил и Методий" № 13, община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 03472.40.151, № 03472.40.329 и № 03472.40.134, съгласно АЧОС № 6657/16.04.2018г.  

1.2.  Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 751,00  лева без ДДС. 

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 27,00  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 300,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 25.09.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.10.2018 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот № 15953.65.178 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 953  кв.м, ведно с построените в имота:  масивна едноетажна стоманобетонна сграда № 15953.65.178.1 с начин на предназначение еднофамилна жилищна сграда с площ 73  кв.м ; едноетажна паянтова сграда № 15953.65.178.2 с начин на предназначение хангар, депо, гараж с площ 31  кв.м; едноетажна паянтова сграда № 15953.65.178.3 с начин на предназначение селскостопанска сграда с площ 15 кв.м;едноетажна масивна стоманобетонна сграда № 15953.65.178.4 с начин на предназначение постройка на допълващото застрояване с площ 29 ) кв.м по кадастралната карта на с. Голям Поровец с местонахождение на имота с.Голям Поровец, ул. "Панайот Банков" № 39, община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 15953.65.180, № 15953.65.179, № 15953.65.712, № 15953.65.176 и № 15953.65.477, съгласно АЧОС № 6658/16.04.2018г.  

2.2.  Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 7 058,80  лева без ДДС.  

2.3.  Стъпка за наддаване в размер на 70,00  лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 710,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 25.09.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.10.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 26.09.2018 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 03.10.2018 г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 25.09.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 02.10.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 09. 2018 г.