Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Стоян Атанасов Стоянов, гр.Исперих,общ.Исперих, обл.Разград, ул."Оборище" №11

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на търпим строеж - стопанска постройка за отглеждане на животни - овце до 10 броя.

Местоположение: гр.Исперих, кв.62, УПИ XIX 214 по ПУП на град Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 09. 2018 г.