Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Агротайм" ЕООД, гр.Исперих,ул."Васил Левски" №63, ЕИК 040033442

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изграждане на пристройка към съществуваща сграда за битови услуги - стая за почивка.

Местоположение: ПИ №167062 - Стопански двор №1, землище гр.Исперих, ЕКАТТЕ 32874, собственост на "Агротайм" ЕООД, гр.Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 10. 2018 г.