Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Агротайм" ЕООД
град Исперих, ул. "Васил Левски" № 63

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) 

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на сграда с друго предназначение с идентификатор № 15 в автомивка, находяща се в поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Стопански двор № 1 гр. Исперих, собственост на "Агротайм" ЕООД".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 10. 2018 г.