На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ИСПЕРИХ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2018-2019 година за землището/землищата на: с. Бърдоква, с. Делчево, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Конево, с. Китанчево, с. Лудогорци, с. Малък Поровец община Исперих, област Разград са изготвени заповед/и за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ. Заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ е налична в ОСЗ - гр. Исперих и е обявена на интернет - страницата на ОДЗ - Разград.

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й,чрез Директора на ОД "Земеделие" - Разград пред Районен съд - гр. Исперих.

Обжалването не спира изпълнението й.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 10. 2018 г.