Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А   

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 740 от 16.10.2018г. на Кмета на Община Исперих                                   

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на гр. Исперих.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

009096

нива

2,525

6671/25.04.2018г.

113,60

11,00

2

009117

нива

5,141

6662/25.04.2018г.

231,34

23,00

3

009118

нива

1,672

6663/25.04.2018г.

75,24

7,00

4

009119

изост.нива

1,166

6664/25.04.2018г.

52,50

5,00

5

009120

нива

2,214

3292/12.09.2012г.

99,60

9,00

6

009128

нива

1,712

6665/25.04.2018г.

77,00

7,00

7

009129

нива

3,620

6666/25.04.2018г.

163,00

16,00

8

009114

нива

1,731

6668/25.04.2018г.

78,00

7,00

9

009115

лозе

0,865

6669/25.04.2018г.

39,00

3,00

10

009116

лозе

0,945

6670/25.04.2018г.

42,50

4,00

11

009107

изост.нива

0,905

6667/25.04.2018г.

41,00

4,00

12

009017

лозе

0,973

6672/25.04.2018г.

43,80

4,00

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 29.10.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.11.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 30.10.2018г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.11.2018г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.10.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.11.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.  

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

17. 10. 2018 г.