Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я ВА

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 588 по Протокол № 53 от 11.10.2018год. на ОбС- Исперих  и Заповед № 753/22.10.2018год. на Кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ Павилион №2 от Общински пазар гр.Исперих с площ – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет) кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. «Лудогорие»,   община Исперих, актуван  с АОС №1 от 24.01.2002г. с предназначение – магазин за месо и месни продукти.   

1.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет ) лева.

2. Стъпка за наддаване в размер на 37,00 (тридесет и седем) лева. 

3. Депозит за участие в търга  в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 05.11.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  12.11.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 06.11.2018г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 13.11.2018г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 05.11.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 12.11.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

23. 10. 2018 г.