Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 590 по Протокол  № 53 от 11.10.2018г.  и Заповед №752/22.10.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

1.Помещения от автоспирка, актуван с АОС №775 от 18.10.2002год. с площ на помещенията 57,00 (петдесет и седем) кв.м, находящи се в с.Райнино, община Исперих.

2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 114,00 (сто и четиринадесет) лева.

3.Стъпка за наддаване в размер на 11,00 (единадесет) лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 114,00 (сто и четиринадесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 05.11.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  12.11.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 06.11.2018г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 13.11.2018г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 05.11.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 12.11.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  обекта може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

23. 10. 2018 г.