Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 592  по Протокол  № 53 от 11.10.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед №750/22.10.2018г. на Кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот VII-358 в квартал 15  по регулационния план на с.Тодорово, одобрен със Заповед №63/07.04.1987год. на Кмета на Община Исперих с площ 336   кв.м, ведно с построената в имота сграда със застроена площ 92 кв.м отреден за други цели,  находящ се в с.Тодорово, ул. «Арда», община Исперих, област Разград  при граници  на имота:  изток –ул.»Арда» и юг-ул  УПИ VI,кв.15 , съгласно Акт за частна общинска собственост № 5967/11.01.2016г.  

1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 846,00  лева.  

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 30,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 285,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.11.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  13.11.2018 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот IX- 466  в квартал 52 по регулационния план на селото, одобрен с Решение №508/26.04.2018год. на Общински съвет Исперих, отреден за жилищно застрояване  с площ 1 050 кв.м, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 38 кв.м   с адрес: с.Лудогорци, ул. „Витоша“ № 7 при граници на имота: север –УПИ Х-467; юг-УПИ VIII-465; изток- УПИ  VI и запад – ул. „Витоша“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6743 от 06.07.2018год.,  

2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 250,40   лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 226,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.11.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  13.11.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 07.11.2018г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 14.11.2018г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 06.11.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 13.11.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

23. 10. 2018 г.