Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 592  по Протокол  № 53 от 11.10.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед №751/22.10.2018г. на Кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен  имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот № 32874.201.267 с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, с начин на трайно предназначение на територията урбанизирана с площ 6 291 кв.м. с местонахождение на имота – гр.Исперих – промишлена зона, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед РД-18-16/06.06.2005год. на ИД на АК и последно изменена със Заповед №КД-14-17-359/13.11.2012г. на началника на АГКК-Разград при съседи на имота: имоти с № 32874.201.28; № 32874.201.266; №32874.201.30; №32874.201.31 и № 32874.201.234, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5337 от 27.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013год., вх. рег. № 694,  том 3,  № 22920.

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 33 542,00  лева.    

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 336,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 3 355,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.11.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  13.11.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 07.11.2018г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 14.11.2018г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 06.11.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 13.11.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

23. 10. 2018 г.