Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

"АТМАДЖА" ЕООД
с. Вазово, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение относно:

 "Разработване на ПУП - ПП (парцеларен план) за изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор № 10015.20.153, местност "Коджа екинлик" - Стопански двор с. Вазово".

Местоположение: Землище извън регулация, местност "Коджа екинлик" - Стопански двор село Вазово, община Исперих, област Разград.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски", № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 10. 2018 г.