Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Зекерие Махмуд Зекерие
с. Тодорово, общ. Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 94/2012) уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "Стопанска постройка" в ПИ № 009002 в землището на с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 10. 2018 г.