Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Нарсел" ЕООД

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Строителство и оборудване на производствена сграда за отглеждане на птици с капацитет 39600 места за птици - бройлери в УПИ II, кв.73 - стопански двор на с.Лудогорци, община Исперих.

Достъп до наличната информация е на адрес: с.Липник, общ.Разград, ул."Искър" №2.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих, кметство Лудогорци или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 10. 2018 г.