СЪОБЩЕНИЕ

П О К А Н А

Ръководството на Община Исперих Ви кани на 05.11.2018 г.  в Заседателната зала на Община Исперих да вземете участие в Заключителна пресконференция във връзка с приключване на дейностите по проект "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих".          

Проектът е на стойност 1 298 457.73 лв. и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура  BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0018-C01/09.12.2016 г.

На пресконференцията ще бъдат отчетени постигнатите резултати след изпълнението на заложените дейности.

Очакваме Ви в 11,00 часа на 05.11.2018 г. в Заседателната зала на Община Исперих.

 

Кмет на Община Исперих

Бейсим Руфад

01. 11. 2018 г.