Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Ерол Исмет Ахмед, с.Китанчево, ул."Хан Аспарух" №85, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Триетажна сграда: I етаж - Магазини за промишлени стоки - 7бр.;

                                II етаж - Магазин за промишлени стоки;

                                III етаж - Жилищни апартаменти - 5бр.

Местоположение: гр.Исперих - ЦГЧ, УПИ II - 305, кв.31.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 11. 2018 г.