Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД №VN4805, находящ се в ПИ с идентификатор 56945.53.11, в землището на с.Подайва, община Исперих, област Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 11. 2018 г.