Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Хан Аспарух" АД, ул."Ахинора" №1, гр.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.3 /05.01.2018г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Закупуване и инсталиране на комплексна линия за производство на големи формати плочи (формати по-големи от 60/60см.) с възможност за тяхното полиране и калибриране на площадката на "Хан Аспарух" АД гр.Исперих, за която е издадено Комплексно разрешително №94-Н2-И0-А1/2014 година. Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши в собствен поземлен имот на възложителя с идентификатор 32874.201.109 по кадастрална карта на град Исперих с площ 180 153 кв.м. Линията за производство на големи формати плочки включва следните съоръжения и оборудване: непрекъсната модулна барабанна мелница за производство на шликер; разпрашителна сушилня за обезводняване на керамична суспензия (шликер); две линии за глазиране и декориране; ролкова пещ; линия за полиране вкл.суперфинно  полиране и три линии за калибриране с буфери преди тях; две сортировки и палетизатори с буфери включително опаковане на готова продукция. С монтирането на съоръженията и оборудването на площадката на "Хан Аспарух" АД капацитета на инсталацията за изработване на керамични продукти, чрез изпичане, за която е издадено Комплексно разрешително №94-Н2-И0--А1/2014г. ще се измени на 995, 38 t/24h.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих, ул."Дунав" №2, ПК 7400, гр.Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.  

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 11. 2018 г.