Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решения № 588 по Протокол № 53 от 11.10.2018год.  и № 606 по Протокол № 55 от 29.11.2018год. на ОбС- Исперих и Заповед № 800/03.12.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на: 

1.1. Павилион №2 от Общински пазар гр.Исперих с площ – 37,50 кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. «Лудогорие»,   община Исперих с предназначение – магазин за месо и месни продукти.   

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 37,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 375,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.12.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.01.2019 год.(сряда).

2.1. Павилион №4 от Общински пазар гр.Исперих с площ – 23,50 кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. «Лудогорие»,   община Исперих с предназначение – магазин за промишлени стоки.   

2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.12.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.01.2019 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 18.12.2018г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 03.01.2019г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС за всеки обект поотделно всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.12.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 02.01.2019 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

05. 12. 2018 г.