Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение  № 599 по Протокол  № 55 от 29.11.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № № 804 от 04.12.2018г.  на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект – частна общинска собственост, както следва:

1. Самостоятелен обект едноетажна сграда изградена от колони, ферми и «сандвич» панели, покрити с ламарина със застроена площ 163,97 кв.м с начин на трайно ползване –спортна зала и масивна тухлена постройка със стоманобетонни подови и покривни плочи – тоалетна със застроена площ 7,73 кв.м, построени в УПИ III-1217,квартал 131 по регулационния план на града, одобрен със Заповед №25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Бачо Киро» № 1, област Разград при граници и съседи на имота: север –  УПИ III-1217; изток- улица с ОК 133 и ОК452; юг-УПИ III-1217  и запад – УПИ III-1217, съгласно АЧОС № 1480 от 12.07.2005г.вписан в Агенцията по вписванията на 15.07.2005год. 

 2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  22 686,00  лева.

 3. Стъпка за наддаване в размер на 230,00  лева.

 4. Депозит за участие в търга  в размер на 2 270,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.12.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.01.2019 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 18.12.2018г. (вторник) от 15.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 03.01.2019г. (четвъртък) от 15.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.12.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 02.01.2019 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

05. 12. 2018 г.