Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , в изпълнение на Решение  № 602 по Протокол  № 55 от 29.11.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 805 от 04.12.2018г.  на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот II-888 в квартал 82, отреден за жилищно застрояване с площ 844 кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, одобрен със Заповед № 62/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. «Мусала», община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. «Мусала»; изток – парцел III, кв.82; юг –парцел Х, кв.82 и запад – парцел I, кв.82 съгласно Акт № 6765 за поправка на АЧОС № 6745 от 09.07.2018г. вписан в Агенцията по вписванията на 15.10.2018год. 

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  1 762,30  лева без ДДС.

3. Стъпка за наддаване в размер на 20,00  лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 177,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.12.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.01.2019 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 18.12.2018г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 03.01.2019г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.12.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 02.01.2019 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

05. 12. 2018 г.