Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Халис Халим Мюстеджеб, град Исперих, ул."Васил Левски" №95, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Кафе аперитив - основен ремонт и преустройство на част от жилищна сграда с допълнително пристрояване.

Местоположение: УПИ XIV - 134,135, кв.58, гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 12. 2018 г.