Покана за плащане на дължими местни данъци и такси

Герб на Община Исперих

Уважаеми граждани и гости на общ. Исперих,

отдел „Местни данъци и такси“ към Община Исперих Ви уведомява, че до края на календарната 2018 год. е необходимо да бъдат платени всички местни данъци и такси на основание чл. 1, ал. 1 от ЗМДТ.

Приканваме всички, които не са платили местните данъци и такси към общината, да го направят на касата в отдела. Възможно е плащане и на ПОС-терминал или по банков път по сметка:

BG84IORT81168400500100,

BIC: IORTBGSF,

ИНВЕСТБАНК АД – клон Разград.

11. 12. 2018 г.