Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Рамис Хасан Мехмед, с.Подайва, ул."Мадара" №9, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на краварник за отглеждане на 20 броя крави - търпим строеж.

Местоположение: имот № 010337 в землището на с. Подайва, ЕКАТТЕ 56945, общ.Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 12. 2018 г.