Прекратяване на конкурс за длъжността "Главен вътрешен одитор"

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 845 от 12.12.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

НАРЕЖДАМ

ПРЕКРАТЯВАМ обявения конкурс за заемане на длъжността "Главен вътрешен одитор в Община Исперих", обявен с моя Заповед № 786 от 19.11.2018 г. поради липса на подадени заявления за участие в последния.

Настоящата Заповед да се постави на общодостъпно място в деловодството на Администрацията и да се публикува на електронната страница на Община Исперих.

Контрол по настоящата заповед възлагам на г-жа Севим Адем - Секретар на Община Исперих.

Бейсим РУФАД
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 12. 2018 г.