Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Таиб Шукри Мюмюн, с.Белинци, ул."Васил Левски" №22, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на краварник за отглеждане на 25 броя крави - търпим строеж.

Местоположение: УПИ I, квартал 20, имот №40.133, с.Белинци, ЕКАТТЕ 03472, общ.Исперих, обл.Разград, № на обект F 7432-0135-01.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 12. 2018 г.