ПОКАНА

ПОКАНА

за участие в заключителна пресконференция

по проект „Образователна интеграция на

учениците от етническите малцинства в община Исперих”

 

На 11.01.2019г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Исперих ще се проведе заключителна пресконференция по Проект BG05M2OP001-3.002-0367 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Екипът за управление на проекта кани всички медии и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и постигнатите от изпълнението на проекта резултати.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 01. 2019 г.