Общинска собственост и общински кооперативен пазар


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2022 год.
Дата на публикуване: 13.01.2022 год.


Справка за разпоредителните сделки през 2021 год.
Дата на публикуване: 13.01.2022 год.


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2021 година
Дата на публикуване: 15.02.2021 г.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2021 год.
Дата на публикуване: 08.01.2021 г.


Заповед № 141 / 02.02.2021г.  за забрана на паша на горски територии собственост на Община Исперих.

Приложение №1 към Заповед № 141 
Приложение №2 към Заповед № 141 


Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския поземлен фонд и условията за отдаването им под наем за селскостопанската 2021/2022 година.

Маломерни имоти в община Исперих през 2021 год.
Дата на публикуване: 20.05.2021 г.


Протоколи за разпределение на необходимите площи с начин на трайно ползване Пасища, мери и ливади в землищата на населените места на територията на община Исперих през 2021 год.

№ на протокол Населено място Файл за изтегляне
1 с. Белинци Протокол № 1
2 с. Бърдоква Протокол № 2
3 с. Вазово Протокол № 3
4 с. Голям Поровец Протокол № 4
5 с. Делчево Протокол № 5
с. Делчево Протокол № 5А
6 с. Духовец Протокол № 6

7

с. Йонково

Протокол № 7
8 с. Китанчево Протокол № 8
9 с. Конево Протокол № 9
10 с. Къпиновци Протокол № 10
11 с. Лудогорци Протокол № 11
12 с. Мaлък Поровец Протокол № 12
13А с. Печеница Протокол № 13А
13 с. Печеница Протокол № 13
14 с. Подайва Протокол № 14
15 с. Райнино Протокол № 15
16 с. Свещари Протокол № 16
17 с. Средоселци Протокол № 17
18 с. Старо селище Протокол № 18
19 с. Тодорово Протокол № 19
20 с. Яким Груево Протокол № 20

Дата на публикуване: 17.05.2021 г.


Пасища и мери - 2021-2022

Приложение 1 - Имоти за общо ползване;
Приложение 2 - Имоти за индивидуално ползване;
Приложение 3 - Правила за ползване;
Приложение 4 - Годишен план;
Дата на публикуване: 23.03.2021 год.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Исперих през 2020 година
Дата на публикуване: 06.03.2020 год.


АРХИВНИ:

Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2020 год.
Дата на публикуване: 02.01.2020 год.


Пасища и мери 2019г. -  Протоколи

Пасища и мери - 2019-2020

Приложение 1 - Имоти за общо ползване;
Приложение 2 - Имоти за индивидуално ползване;
Приложение 3 - Правила за ползване;
Приложение 4 - Годишен план;
Документи
Дата на публикуване: 01.03.2019 год.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2019г.

Препис-извлечение по Протокол № 36/26.10.2017 г. във връзка с годишния план за ползване на дървесина през 2018 г.

Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2018 г.


Заповед № 283 за забрана на паша на горски територии собственост на Община Исперих.

Приложение към Заповед № 283


Заповед № 115 за забрана на паша на горски територии собственост на ТП "ДГС-Сеслав"

Приложение към Заповед № 115


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.


Пасища и мери - 2018 година (архивна - *.rar; ~ 6 MB)