Общинска собственост и общински кооперативен пазар

Пасища и мери 2019г. -  Протоколи

Пасища и мери - 2019-2020

Приложение 1 - Имоти за общо ползване;
Приложение 2 - Имоти за индивидуално ползване;
Приложение 3 - Правила за ползване;
Приложение 4 - Годишен план;
Документи
Дата на публикуване: 01.03.2019 год.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2019г.

Препис-извлечение по Протокол № 36/26.10.2017 г. във връзка с годишния план за ползване на дървесина през 2018 г.

Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2018 г.


Заповед № 283 за забрана на паша на горски територии собственост на Община Исперих.

Приложение към Заповед № 283


Заповед № 115 за забрана на паша на горски територии собственост на ТП "ДГС-Сеслав"

Приложение към Заповед № 115


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.


Пасища и мери - 2018 година (архивна - *.rar; ~ 6 MB)