Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание  чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,  чл.73  и 74 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 467 от 22.02.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 612/02.08.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на следните  имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване Пасище, мера, както следва:

03. 08. 2018 г.

Заповед № 607 за отмяна на заповед

ЗАПОВЕД
№ 607 от 31.07.2018 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 6 от АПК и поради нарушаване на административнопроизводствените правила при обявяване на моя Заповед № 470 от 19.06.2018 г. и постъпила жалба с вх.№ 30-596-1/26.07.2018 г. от "КИТ АГРО" ЕООД град Исперих

Н А Р Е Ж Д А М:

31. 07. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс с площ 400 кв.м. с местонахождение на имота – с. Белинци ...
06. 07. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Яким Груево...
27. 06. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Тодорово...
27. 06. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Средоселци...
27. 06. 2018 г.