ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти поради отказ на класираните участници да сключат договор в законоустановения срок, обявен със Заповед №479/31.05.2016г. на Кмета на Община Исперих...
11. 07. 2016 г.

Публичен търг

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в Исперих за срок от 3 (три) години ...
29. 06. 2016 г.

Публичен търг

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от автоспирка в с. Лудогорци, ул. "Тунджа" № 39 ...
29. 06. 2016 г.

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с постъпило предложение от Председателя на Общински съвет – Исперих с Вх. № К-2670/21.06.2016год. и Докладна записка с Вх. №245 от 21.06.2016год. от Ридван Джелил и Шенгюл Юсуф до Общински съвет – Исперих
27. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Подайва за срок от 3 (три) години, както следва:
16. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Лъвино за срок от 3 (три) години, както следва:
16. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Тодорово  за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Лудогорци за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Бърдоква   за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в с.Вазово за срок от 1 година, както следва...
02. 06. 2016 г.