ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих.
11. 05. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 295 по Протокол №27 от 16.03.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 230 от 24.03.2017год. на Кмета на община Исперих
30. 03. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

З А П О В Е Д №921/03.11.2016г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС,чл. 36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2,чл.41, чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 220 по Протокол №19 от 27.10.2016г. на ОбС- Исперих Н А Р Е Ж Д А М І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
04. 11. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

З А П О В Е Д №922/03.11.2016г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.24 и чл.25 от Наредба № 28 на ОбС, в изпълнение на Решение № 223 по Протокол №19 от 27.10.2016г. на ОбС- Исперих Н А Р Е Ж Д А М І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
04. 11. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

З А П О В Е Д №923/03.11.2016г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС, в изпълнение на Решение № 221 по Протокол №19 от 27.10.2016г. на ОбС- Исперих Н А Р Е Ж Д А М І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
04. 11. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 803 от 05.10.2016 г. на кмета на община Исперих за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.11.2016 г. (Петък) от 14:00 ч. за продажба на поземлени имоти в с. Белинци и в с. Малък Поровец, общ. Исперих, обл. Разград ...
24. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 802 от 05.10.2016 г. на кмета на община Исперих за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.11.2016 г. (Петък) от 10:00 ч. за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на урегулирани поземлени имоти (дворни места) в селата Райнино и Китанчево, общ.Исперих, обл. Разград ...
24. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 819 от 06.10.2016 г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Подайва за срок от 3 (три) години ...
14. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 818 от 06.10.2016 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Лъвино за срок от 3 (три) години ...
14. 10. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

З А П О В Е Д № 737 / 09.09.2016 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС и в изпълнение на Решение № 182 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих
19. 09. 2016 г.