ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Тодорово  за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Лудогорци за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Бърдоква   за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в с.Вазово за срок от 1 година, както следва...
02. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имот в с.Райнино за срок от 10 години, както следва...
02. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Конево, за срок от 3  (три) години...
02. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост...
20. 05. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание   чл.112, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за горите,  чл.38, ал.50, т.4 и чл.55 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и утвърден график...
12. 05. 2016 г.

ЗАПОВЕД №316/07.04.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка със Заповед №228/14.03.2016г. на Кмета на Община Исперих...
07. 04. 2016 г.