Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот № 32874.201.267 с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, с начин на трайно предназначение на територията урбанизирана с площ 6 291 кв.м. с местонахождение на имота – гр.Исперих...
23. 10. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ Павилион №2 от Общински пазар гр.Исперих...
23. 10. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на гр. Исперих...
17. 10. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти с начин на трайно ползване - ниско застрояване в с. Белинци и в с. Голлям Поровец, общ. Исперих ...
14. 09. 2018 г.