Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Йонково...
28. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 503  по Протокол  № 44 от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 332/16.05.2018г. на Кмета на община Исперих...
21. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Лудогорци и с.Къпиновци...
21. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Лъвино...
21. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 310/04.05.2018г. на Кмета на община Исперих...
11. 05. 2018 г.

ЗАПОВЕД №301/30.04.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти...
10. 05. 2018 г.

ЗАПОВЕД №300/30.04.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти...
10. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва:
09. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с.Белинци...
09. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява търг с явно наддаване за на 29.05.2018 год. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул. "Дунав" № 2, за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост на Обект №1 с подотдел: 1073 –б /15953.19.58/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец ...
27. 04. 2018 г.