Публичен търг с явно наддаване

 О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 411 и № 412 по Протокол  № 36 от  26.10.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 588/06.11.2017 год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я ВА

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

14. 11. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1  от Наредба № 27 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС,  в изпълнение на Решение № 413 по Протокол  №36 от 26.10.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 587/06.11.2017 год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 (пет) години на следните урегулирани поземлени имоти (дворни места),както следва:

14. 11. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 391, № 392  и № 393 по Протокол  № 35 от  27.09.2017г. на ОбС- Исперих   и  Заповед № 525 от 04.10.2017г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

13. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 384  и № 386 по Протокол  № 35 от  27.09.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 522 от 04.10.2017год. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

13. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен  имот – частна общинска собственост, представляващ:   1.Поземлен имот № 65650.7.29 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет точка седем точка двадесет и девет)  с начин на трайно ползване  Нива с площ 1 170 (хиляда сто и седемдесет ) кв.м,категория на земята Трета по кадастралната карта на с.Свещари...
12. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва: 1.1. Поземлен имот № 025072 (нула двадесет и пет нула седемдесет и два) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,415 (едно цяло четиристотин и петнадесет) дка, категория III, с местонахождение с. Лъвино...
12. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 152 броя трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост, находящи се на пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино...
12. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на поземлен имот - пасище с площ 270 209 (двеста и седемдесет хиляди двеста и девет) кв.м., находящ се в с. Вазово, местност "Кючюк авулар", общ. Исперих ...
02. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на  урегулиран поземлен имот VI-846  в квартал 77  с начин на трайно ползване  Дворно място с площ 604  кв.м, ведно с построената полумасивна сграда  с площ 134,00  кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, одобрен със Заповед № 62/1987год. и...
21. 08. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Незастроен урегулиран поземлен имот VI-17 в квартал 11  отреден за Жилищно застрояване с площ 1968 кв.м по регулационния план на с.Къпиновци, одобрена с Решение № 532 от 30.06.2015год...
21. 08. 2017 г.