ЗАПОВЕД №300/30.04.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти...
10. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва:
09. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с.Белинци...
09. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява търг с явно наддаване за на 29.05.2018 год. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул. "Дунав" № 2, за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост на Обект №1 с подотдел: 1073 –б /15953.19.58/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец ...
27. 04. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание  чл.112, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за горите,  чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.3 от  НУРВИДГТ, Решение №463/22.02.2018 год.  на ОбС – Исперих и Заповед № 231/28.03.2018г. на Кмета на Община Исперих...
30. 03. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 417  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г. и Решение № 439 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед № 230/28.03.2018г. на кмета на община Исперих...
30. 03. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва: Помещения от сграда/бивша работилница, находяща се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ №48, УПИ II, квартал 12, община Исперих, съгласно АПОС № 1109 от 01.04.2003г.  с реална площ – 190,00 кв.м. кв.м. и предназначение на обекта – за складово – производствена дейност...
12. 03. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 години на следните поземлени имоти, както следва: Поземлен имот № 03472.40.316 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 978 кв.м. с адрес с. Белинци, ул. „Витоша“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота...
12. 03. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 440 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед № 37 от 12.01.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

17. 01. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 417  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г., Решение № 439 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед №38 от 12.01.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

17. 01. 2018 г.