Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен  имот – частна общинска собственост, представляващ:   1.Поземлен имот № 65650.7.29 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет точка седем точка двадесет и девет)  с начин на трайно ползване  Нива с площ 1 170 (хиляда сто и седемдесет ) кв.м,категория на земята Трета по кадастралната карта на с.Свещари...
12. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва: 1.1. Поземлен имот № 025072 (нула двадесет и пет нула седемдесет и два) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,415 (едно цяло четиристотин и петнадесет) дка, категория III, с местонахождение с. Лъвино...
12. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 152 броя трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост, находящи се на пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино...
12. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на поземлен имот - пасище с площ 270 209 (двеста и седемдесет хиляди двеста и девет) кв.м., находящ се в с. Вазово, местност "Кючюк авулар", общ. Исперих ...
02. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на  урегулиран поземлен имот VI-846  в квартал 77  с начин на трайно ползване  Дворно място с площ 604  кв.м, ведно с построената полумасивна сграда  с площ 134,00  кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, одобрен със Заповед № 62/1987год. и...
21. 08. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Незастроен урегулиран поземлен имот VI-17 в квартал 11  отреден за Жилищно застрояване с площ 1968 кв.м по регулационния план на с.Къпиновци, одобрена с Решение № 532 от 30.06.2015год...
21. 08. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот № 24150.501.529 с начин на трайно ползване Нива с площ 2428   кв.м, находящ се в с.Духовец, община Исперих, област Разград  по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД -18-40/31.08.2005г...
21. 08. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Белинци и с. Йонково, общ. Исперих
02. 08. 2017 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА: На основание чл. 35, ал. 1,чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, чл. 72, т. 3 и чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 357 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 413 от 07.07.2017 год. на Кмета на община Исперих ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 в с. Вазово ...
14. 07. 2017 г.