Публичен търг с явно наддаване

Незастроен урегулиран поземлен имот VI-17 в квартал 11  отреден за Жилищно застрояване с площ 1968 кв.м по регулационния план на с.Къпиновци, одобрена с Решение № 532 от 30.06.2015год...
21. 08. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот № 24150.501.529 с начин на трайно ползване Нива с площ 2428   кв.м, находящ се в с.Духовец, община Исперих, област Разград  по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД -18-40/31.08.2005г...
21. 08. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Белинци и с. Йонково, общ. Исперих
02. 08. 2017 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА: На основание чл. 35, ал. 1,чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, чл. 72, т. 3 и чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 357 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 413 от 07.07.2017 год. на Кмета на община Исперих ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 в с. Вазово ...
14. 07. 2017 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА: На основание чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, чл. 72, т. 3 и чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 355 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г. на ОбС- Исперих и Заповед № 412 от 07.07.2017 год. на Кмета на община Исперих ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 в с. Белинци ...
14. 07. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 342 и № 343 по Протокол  № 31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих И Заповед № 354 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих...
15. 06. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС,  в изпълнение на Решение № 344 по Протокол  №31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих И  Заповед № 352 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих...
15. 06. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1  от Наредба № 27 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 340 по Протокол  №31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 353 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих...
15. 06. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 341 от 01.06.2017 г. на кмета на община Исперих за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за обект № 1
08. 06. 2017 г.