Покана за публично обсъждане

Председателят на Общински съвет Исперих кани исперихската общественост на 24.08.2021 г. (Вторник) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане на отчета на изпълнението на бюджета на Община Исперих за 2020 г.
05. 08. 2021 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Исперих за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 8.07.2021 г. до 21.07.2021 г. вкл. С цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО 2021-2027 г. на имейл: proektiisperih2012@abv.bg или в деловодството на общината до 21.07.2021 г. вкл. на адрес: ул. „Васил Левски“ 70.
08. 07. 2021 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на публикуване за предложения и становища към проекта на нов Правилник за устройството и дейността на Исторически музей-гр. Исперих
18. 06. 2021 г.

Покана за публично обсъждане

Кметът на община Исперих кани исперихската общественост на 16.07.2021 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности ...
15. 06. 2021 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих приема предложения и становища относно проекта на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2021-2025 г. ...
01. 06. 2021 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих ...
26. 01. 2021 г.

Покана за публично обсъждане

Кметът на община Исперих кани исперихската общественост на 29.01.2021 г. (Петък) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2021 г.
22. 01. 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66 от АПК и във вр. с чл. 66 от ЗМДТ, Община Исперих уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г.
09. 11. 2020 г.