Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
25. 09. 2020 г.

Съобщение за провеждане на консултации

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Исперих съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.)
11. 02. 2020 г.

Обява за среща за обществено обсъждане - ОТМЕНЕНА

Община Исперих съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
11. 02. 2020 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл. 26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих.
10. 01. 2020 г.

Покана за публично обсъждане

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл.16, ал.1 от Наредба 18 на Общински съвет - Исперих КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ кани местната общественост НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран от общинския бюджет за изпълнение на проект „Въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих” на стойност 1 200 000.00 лв. Размер на кредита – до 1 200 000.00 лв. Начин на обезпечение на кредита- издаване на Запис на заповед. ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ще се проведе на 16.12.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих.
09. 12. 2019 г.

Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 год.
14. 11. 2019 г.

ПОКАНА за публично обсъждане

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 26.08.2019 г.(Понеделник) от 15:30 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2018 г.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2018 г. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

 

13. 08. 2019 г.