Обява за публично обсъждане

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 18.12.2017 г. до 17.01.2018 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №31 ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО ...
18. 12. 2017 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл. 26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и  становища относно Проекта за изменение и допълнение на  Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих...
18. 12. 2017 г.

Публично обсъждане

Община Исперих, обявява започването на обществени консултации на  Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих...
24. 11. 2017 г.

Публично обсъждане

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 02.10.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на подробен устройствен план – план за регулация на  парцели I-342 и  II-343 в квартал 21 по регулационния план на с.Белинци, община Исперих.
20. 09. 2017 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 16.08.2017г. до 18.09.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр.

16. 08. 2017 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок (от 05.07.2017г. до 19.07.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредба  №22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70...
05. 07. 2017 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок (от 05.07.2017г. до 19.07.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредба  № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70...
05. 07. 2017 г.

Покана за публично обсъждане

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общински съвет - Исперих кани исперихската общественост на 23.06.2017 год. (Петък) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2016 год.
15. 06. 2017 г.

Публично обсъждане

ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВЕН АКТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
09. 06. 2017 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл.26, ал.2; чл. 26, ал. 4 изреч. второ от Закона за нормативните актове, с чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение на Наредба № 11 за определянено и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Исперих на е-mail: isperih@isperih.bg , или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски” № 70.
23. 05. 2017 г.