Обява

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от (от 11.01.2018 г. до 12.02.2018 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих
11. 01. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 18.12.2017 г. до 17.01.2018 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №31 ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО ...
18. 12. 2017 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл. 26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и  становища относно Проекта за изменение и допълнение на  Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих...
18. 12. 2017 г.

Публично обсъждане

Община Исперих, обявява започването на обществени консултации на  Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих...
24. 11. 2017 г.

Публично обсъждане

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 02.10.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на подробен устройствен план – план за регулация на  парцели I-342 и  II-343 в квартал 21 по регулационния план на с.Белинци, община Исперих.
20. 09. 2017 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 16.08.2017г. до 18.09.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр.

16. 08. 2017 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок (от 05.07.2017г. до 19.07.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредба  №22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70...
05. 07. 2017 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок (от 05.07.2017г. до 19.07.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредба  № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70...
05. 07. 2017 г.

Покана за публично обсъждане

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общински съвет - Исперих кани исперихската общественост на 23.06.2017 год. (Петък) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2016 год.
15. 06. 2017 г.