Публично обсъждане

ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВЕН АКТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
09. 06. 2017 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл.26, ал.2; чл. 26, ал. 4 изреч. второ от Закона за нормативните актове, с чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение на Наредба № 11 за определянено и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Исперих на е-mail: isperih@isperih.bg , или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски” № 70.
23. 05. 2017 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих обявява публично обсъждане относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за управление на общинските пътища в Община Исперих
05. 05. 2017 г.

ПОКАНА за Публично обсъждане

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, чл.62а, ал.3, т.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.127, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл. 77 от АПК
26. 04. 2017 г.

Програма за управление на отпадъците

Община Исперих съобщава на населението на община Исперих, че е изготвена „Програма за управление на отпадъците на община Исперих” за периода от 2016 до 2020 г., която се представя за обществени консултации. Крайна дата за изразяване на становища: 10.01.2017 г.
07. 12. 2016 г.

Публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
18. 11. 2016 г.

Публично обсъждане

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих
15. 08. 2016 г.

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане

Днес на 16.06.2016г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих се събрахме с цел публично обсъждане на Проекта на Наредба № 11 на Общински съвет гр.Исперих.
27. 06. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 22.06.2016г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект за изменение на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
06. 06. 2016 г.